Simon seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Simon seurakunnan päätösten nähtävillä olo siirtyy 1.7.2023 alkaen verkkosivuille.

 

Kirkkolain (KL 10:23 Pöytäkirjan ja päätöksen pitäminen nähtävänä.) mukaan pöytäkirja sellaisesta 

toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai

valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen

tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kirkkohallitus

Yhteisesti nähtävät kirkkolain 10 luvun 23 § päätökset/Simon seurakunta

Simon kirkon sakastin uusien portaiden ja katoksen rakentamispäätös

Kirkkovaltuusto

Esityslistat ja pöytäkirjat löydät otsakkeesta

 Päätöksenteko > Hallinnon pöytäkirjat

 Päätöksenteko > Kirkkovaltuuston esityslistat 

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirjat löydät otsakkeesta Päätöksenteko heti kirkkovaltuuston jälkeen.

 

Viranhaltijapäätökset

Kirkkoherra

 

 

 

Talouspäällikkö